Privacy beleid EHBO vereniging Someren

E.H.B.O.-vereniging houdt zich voornamelijk bezig met het verzorgen van cursussen, het geven van herhalingslessen en het verlenen van hulp bij evenementen. Daarbij verwerken we privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
We vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat we:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer we jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het aangaan van een lidmaatschap, diensten en/of website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam en adresgegevens
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • diploma-/ certificaatnummer en geldigheidsdatum
 • informatie die u zelf invult in een open veld

Doeleinden
We verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om de inschrijving van uw lidmaatschap of deelname aan een cursus te verwerken
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van (elektronische) nieuwsbrieven en/of post.
 • om uw vragen te beantwoorden/ te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Geluid- en beeldmaterialen
Door aanwezig te zijn bij een hulpverlening en/of (besloten) activiteit voor leden van EHBO vereniging Someren, geeft u ons toestemming tot het maken en gebruiken van geluid- en beeldmateriaal.
Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit voor aanvang van de activiteit aangeven.

Verstrekking aan derden
We geven alleen de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het verlengen van uw diploma/certificaat of voor het hulpverlenen tijdens een evenement.
Wanneer we uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat jouw gegevens worden gearchiveerd, zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens in ons digitaal archief. Mocht u hieruit verwijderd willen worden, kunt u dit aangeven bij het secretariaat. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat via:

Mail:                 secretariaat@ehbo-someren.nl
Post:                Postbus 128
                        5710 AC Someren
Telefoon:          06- 30712068

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.